Monday, September 22, 2008

List of Japanese researchers in Daoism

This is a list of Japanese researchers in Daoism:

*Fukui Fumimasa
*Fukui Koujun
*Fukunaga Mitsuji
*Girano Yoshitaro
*Hachiya Kunio
*Igarashi Toshitaka
*Kanaya Osamu
*Kimura Eichi
*Koda Rohan
*Kubo Noritada
*Maruyama Hiroshi
*Miyakawa Hisayuki
*Mugitani Kunio
*Ofuchi Ninji
*Oyanagi Shigeta
*Sakai Tadao
*Sawada Mizuho
*Tachibana Shiraki
*Takeuchi Yoshio
*Tsuda Sokichi
*Yoshioka Yoshitoyo

No comments: